Sữa bầu Maeil Hàn Quốc hộp 10 gói
Sữa bầu Maeil Hàn Quốc hộp 10 gói
Sữa bầu Maeil Hàn Quốc hộp 10 gói

Sữa bầu Maeil Hàn Quốc hộp 10 gói

Thương hiệu :

300.000₫

Mô tả :

𝐒𝐔̛̃𝐀 𝐁𝐀̂̀𝐔 𝐌𝐀𝐄𝐈𝐋 - 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐇𝐀̉𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̣̂𝐓 Đ𝐎̂́𝐈 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐌𝐄̣ 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐂𝐎𝐍  • 𝑆𝑢̛̃𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑎 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑒̣ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑘𝑖̀ - 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑟𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ. 𝑇ℎ𝑖̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑎̂̀𝑢𝑀𝑎𝑒𝑖𝑙, 𝑒𝑚 𝑛𝑜́ 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑒𝑚,𝑐𝑎̉ 𝑚𝑒̣ 𝑣𝑎̀ 𝑒𝑚 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑐 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̂̀ đ𝑎𝑢 𝑣𝑖́. 𝑀𝑎𝑒𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑐 𝑘ℎ𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 𝑠𝑎́𝑐ℎ đ𝑎̂́𝑦 𝑎̣. • 𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑛 , 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑒̂̃ 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔,...
Số lượng

𝐒𝐔̛̃𝐀 𝐁𝐀̂̀𝐔 𝐌𝐀𝐄𝐈𝐋 - 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐇𝐀̉𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̣̂𝐓 Đ𝐎̂́𝐈 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐌𝐄̣ 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐂𝐎𝐍 ❤️

• 𝑆𝑢̛̃𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑎 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑒̣ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑘𝑖̀ - 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑟𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ. 𝑇ℎ𝑖̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑎̂̀𝑢𝑀𝑎𝑒𝑖𝑙, 𝑒𝑚 𝑛𝑜́ 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑒𝑚,𝑐𝑎̉ 𝑚𝑒̣ 𝑣𝑎̀ 𝑒𝑚 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑐 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̂̀ đ𝑎𝑢 𝑣𝑖́. 𝑀𝑎𝑒𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑐 𝑘ℎ𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 𝑠𝑎́𝑐ℎ đ𝑎̂́𝑦 𝑎̣.

• 𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑛 , 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑒̂̃ 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̂̀ 𝑔𝑎̂𝑦 đ𝑎̂̀𝑦 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑏𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑜̂𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑐 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑒̣ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑛 . 𝑆𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑙𝑎̆́𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑜̛𝑖.

📍Để mà nói về đối thủ của sữa bầu Matilia Pháp - thì nay chỉ có em sữa bầu Maeil từ Hàn Quốc này mới có cửa địch được thôiiiiiii!! Thật sự!!!

𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 & 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐, 𝑆𝑈̛̃𝐴 𝐵𝐴̂̀𝑈 #𝑀𝐴𝐸𝐼𝐿 𝑐𝑜́ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒!

📍Sữa Maeil cung cấp cho Baby trong bụng những dưỡng chất như sau: #DHA ( phát triển trí não ), #vitaminD , #canxi <phát triển hệ xương> , #AxitFolic <𝙘𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 𝙙𝙞̣ 𝙩𝙖̣̂𝙩 𝙩𝙝𝙖𝙞 𝙣𝙝𝙞>.

📍Sữa Maeil cung cấp cho Mẹ bầu: Kẽm & Prebiotics!!!

📍Maeil sẽ cho mẹ & bé 1 thai kì khỏe mạnh ngay từ những tháng đầu tiên con phát triển! Riêng trong thời gian cho con bú — các mẹ cũng rất là nên uống Maeil để có một nguồn sữa tốt nhất cho con!

• 𝟏 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐌𝐚𝐞𝐢𝐥 = 𝟏𝟎 𝐠𝐨́𝐢 <𝟐𝟎𝐠𝐫 𝐱𝟏𝟎>

• 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐 𝐠𝐨́𝐢!!

𝑪𝒐̀𝒏 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒆̣ 𝒏𝒈𝒉𝒆́𝒏 𝒏𝒈𝒂̂̉𝒎 𝒌𝒐 𝒂̆𝒏 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊̀, đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒔𝒖̛̃𝒂 𝑴𝒂𝒆𝒊𝒍 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒐́...

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau

Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng

Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán

Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống

Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình

Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản

Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Trân trọng cảm ơn.

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu Quý khách không đăng nhập vào tài khoản của mình.

1. Thu thập thông tin cá nhân

- Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng, và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

- Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

- Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

- Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

- Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên web. Tại đây, quý khách sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn.

- Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

- Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

2. Bảo mật

- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.

- Chúng tôi khuyên quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

- Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

3. Quyền lợi khách hàng

- Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Ý kiến khách hàng

Cẩm nang chăm sóc cho bé

  • Xem tất cả